තුණ්ඩය

 • 295771-0080

  295771-0080

  නිෂ්පාදන නම: පොදු දුම්රිය ඉන්ජෙක්ටර් තුණ්ඩය

  නිෂ්පාදන අංකය: 295771-0080

  හරස් අංකය: G4S008

  වෙළඳ නාමය: ඩෙන්සෝ

  ගුණාත්මකභාවය: මුල් කොටස

  ආරම්භක රට: ජපානය

  අයදුම්පත: ටොයෝටා 23670-0E020