මුල් bosch අමතර කොටස් ප්‍රවර්ධනය

bosch මුල් අමතර කොටස් ප්‍රවර්ධන, මෙම වට්ටම අපගේ විශාලතම වේ.මිලදී ගැනීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

100% bosch මුල්, 100% අලුත්.

උසස්වීම් ආකෘති අංකය
F00RJ01278
F00RJ01714
F00RJ02429
F00RJ01428
F00RJ01479
F00VC01329
0445116034
0445116064
0445010832
1110010013
0281006246
0281006245
F00VC99002
F00RJ02177

Taian common rail industry & trading co., Ltd2
Taian common rail industry & trading co., Ltd3
Taian common rail industry & trading co., Ltd1

පසු කාලය: මාර්තු-17-2021